ReadyPlanet.com
dot dot
dot
NAISOI4.COM
dot
bulletOur Shop/ร้านของเรา
bulletOur Address/ที่อยู่ร้าน
bulletOrder & Payment/การสั่งซื้อและชำระเงิน
dot
บ้าน ที่ดิน รถยนต์ และอุปกรณ์
dot
bulletบ้านและที่ดิน
bulletCONDO/APARTMENT
bulletบ้านในกรุงเทพฯ
bulletบ้านริมปิงเชียงใหม่
bulletที่ดินกระบี่
bulletที่ดินคลอง 4 ปทุมฯ
bulletรถยนตฺ์ & อุปกรณ์
dot
1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณ ภาพ เหรียญและหนังสือเก่า
dot
bulletRoyal Thai Orders/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
bulletกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
bulletRare book/หนังสือหายาก
dot
2 หมวดหนังสือพิมพ์โบราณและภาพถ่าย
dot
bulletAntique Newspaper/นสพ โบราณ
bulletภาพวาด/ภาพพิมพ์ศิลปินชื่อดัง
bulletAntique Map/แผนที่โบราณ
dot
3 สินค้ามวยและของสะสม
dot
bulletสินค้ามวยไทยต่างๆ
bulletCollectible item/สินค้าสะสม
dot
4 Vintage Watches/นาฬิกาเก่า
dot
bulletVintage Watch/นาฬิกาข้อมือเก่า
dot
5 Buddha/พระเครื่องและพระบูชา
dot
bulletพระบูชา
bulletพระอื่นๆ
bulletพระธิเบต/จีน
dot
6 เรื่องน่าสนใจทั่วไป
dot
bulletคลิปภาพโบราณ
bulletความรู้เรื่องทอง
bulletทองคำที่ตัวเรือนนาฬิกา และระบบการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
สำนักกษาปณ์ (Royal Thai Mint)
Add LINE ครับ


กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

   

 ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรอง เมื่อได้เลื่อนชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี
  
 
แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่  ทุก ๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๔) ได้บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศการกำหนดราคา ชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
  

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ๒,๙๒๖,๗๔๐
๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕๖๒,๔๙๖
๓ ทุติยจุลจอมเกล้า ๓๑๗,๗๖๘
๔ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๒๔๖,๙๑๒
๕ ตติยจุลจอมเกล้า ๒๔๖,๙๑๒
๖ ตติยานุจุลจอมเกล้า ๓๙,๔๘๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
๗ ปฐมจุลจอมเกล้า ๑,๒๕๐,๕๕๔
๘ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๓๕๐,๔๓๘
๙ ทุติยจุลจอมเกล้า ๓๑๓,๖๗๐
๑๐ ตติยจุลจอมเกล้า ๒๓๕,๓๘๐
๑๑ จตุตถจุลจอมเกล้า ๔๐,๑๕๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ช้างเผือก
๑๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๓๔,๖๔๖
๑๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๒๖,๙๐๘
๑๔ ประถมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๒๓,๘๖๔
๑๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๑๘,๖๔๒
๑๖ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๑๓,๙๔๘
๑๗ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๑๐,๙๓๔
๑๘ ตริตาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๕,๗๐๔
๑๙ ตริตาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๕,๐๕๔
๒๐ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๒,๙๗๘
๒๑ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๓,๑๕๘
๒๒ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ ๒,๘๓๘
๒๓ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก สตรี ๓,๐๐๐
๒๔ เหรียญทองช้างเผือก บุรุษ ๒,๐๐๔
๒๕ เหรียญทองช้างเผือก สตรี ๒,๒๗๘
๒๖ เหรียญเงินช้างเผือก บุรุษ ๑,๙๕๖
๒๗ เหรียญเงินช้างเผือก สตรี ๒,๒๒๘
๒๘ มหาวชิรมงกุฎ บุรุษ ๔๖,๑๙๒
๒๙ มหาวชิรมงกุฎ สตรี ๓๖,๙๒๒
๓๐ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ ๒๒,๔๘๘
๓๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย สตรี ๑๗,๐๑๖
๓๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ ๑๔,๙๓๔
๓๓ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย สตรี ๑๐,๐๐๘
๓๔ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ ๕,๔๕๖
๓๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย สตรี ๔,๓๔๐
๓๖ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ ๒,๙๗๘
๓๗ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย สตรี ๓,๑๕๘
๓๘ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ ๒,๘๓๘
๓๙ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สตรี ๓,๐๐๐
๔๐ เหรียญทองมงกุฎไทย บุรุษ ๑,๖๘๖
๔๑ เหรียญทองมงกุฎไทย สตรี ๑,๙๗๐
๔๒ เหรียญเงินมงกุฎไทย บุรุษ ๑,๖๓๘
๔๓ เหรียญเงินมงกุฎไทย สตรี ๑,๙๒๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ดิเรกคุณาภรณ์
๔๔ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๒๖,๕๓๘
๔๕ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๒๑,๖๕๖
๔๖ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๑๕,๔๘๖
๔๗ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๑๒,๑๔๔
๔๘ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๗,๑๔๒
๔๙ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๖,๑๗๖
๕๐ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๔,๑๒๒
๕๑ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๔,๑๖๐
๕๒ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๔,๐๕๔
๕๓ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๔,๐๙๔
๕๔ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๓,๑๕๘
๕๕ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๓,๒๐๒
๕๖ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ บุรุษ ๓,๑๑๐
๕๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ สตรี ๓,๑๕๔
๕๘ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ๒๖๐
๕๙ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร ๒,๘๐๐
๖๐ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ ๒,๘๐๐
๖๑ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี ๓,๐๐๐
๖๒ เหรียญราชการชายแดน ๒๘๐
๖๓ เหรียญจักรมาลา ๒,๐๒๒
๖๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ ๑,๘๙๖
๖๕ เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี ๒,๑๗๔

 

กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ถึง  2560   กรุณา  คลิ๊คที่นี่    Copyright © 2010 All Rights Reserved.